Sjøfartsdirektoratet har godkjent elektroniske loggbøker utviklet av Safepath AS.

 – Safepath er en av få tilbydere og Sjøfartsdirektoratets godkjenning er et kvalitetsstempel, sier utviklingssjef i Safepath, Terje Rødahl. 

Safepath AS, et lokaleid selskap i Kristiansund, har drevet utvikling av innovative løsninger for de maritime næringene i flere år. Selskapet har utviklet elektroniske loggbøker, en tjeneste som har vært etterspurt i markedet lenge. Som en av svært få tilbydere, har Safepath nå fått Sjøfartsdirektoratets godkjenning for sine elektroniske loggbøker. 
 
Loggbøkene er et fartøys juridiske dokument. Tradisjonelt sett er det blitt benyttet fysiske bøker egnet til formålet. Regelverket sier at dersom det skjer noe på fartøyet, er loggbøkene det første man må ta med seg. Svakheten ved dette er at viktig informasjon og historiske data kan forsvinne om det skulle oppstå brann eller i verste fall havari. 
 
Loggbøkene innehar kritisk dokumentasjon som er avgjørende for å gjenskape hendelser eller forstå hva som har skjedd. Derfor er det sterkt anbefalt at alle typer fartøy fører både dekks- og maskindagbøker, uavhengig av hva lovverket sier. 
 
Loggbøker eller dagbøker er en logg over hendelser og tilstand på fartøyet som skal føres ombord på alle typer fartøy. I Norge skal føring av dagbøker følge forskriften satt av Nærings- og fiskeridepartementet, og ansvaret faller i hovedsak på skipsføreren. 
 


Mer enn en loggbok: gir økt trygghet og bedre samlet oversikt 
Elektroniske loggbøker sørger for at essensiell informasjon lagres digitalt uavhengig av situasjonen ombord. Dette gir besetning en forenklet prosess rundt registrering og signering, sikrer korrekte føringer og muligheten for effektiv kommunikasjon under og etter ulike hendelser.  

 

Det Safepath har gjort, og nå fått godkjent via Sjøfartsdirektoratet, er å digitalisere disse loggbøkene slik at man til enhver tid har tilgang til all viktig informasjon. Det er lite nytte i ei loggbok som ligger på havets bunn, men det unngår man med Safepath sine elektroniske loggbøker.                                                                   

                                                                                                        Utviklingssjef Terje Rødahl.  
 
Går fartøyet ned og loggbøkene synker, har Safepath loggen speilet i sine systemer fra beredskapssentralen i Kristiansund.  
 
Dersom noe skjer ute på havet, kan Safepath personell benytte data fra loggbøkene til å bistå HRS (hovedredningssentralen) med viktig informasjon for å redde materielle verdier og personell fortere.

Safepath har rådført seg med Sjøfartsdirektoratet under utviklingsprosessen for å møte myndighetskrav og sikre et godt resultat med et enkelt brukergrensesnitt, sier Terje Rødahl. 
 
Data fra loggbøkene kan gjøre det enklere for redningsaktørene å bistå fordi de får nyttig informasjon om forløpet til hendelsen, antall personer ombord, status på drivstoff og skadepotensiale for forurensning. Den største fordelen er likevel en forenklet hverdag for alle ombord, og ved å ha all data tilgjengelig elektronisk har man umiddelbart tilgang til historiske data, statistikk og status på fartøyet. For kunden sikrer det også redundans, og ikke minst mindre administrasjon av fysiske bøker både for arkivering og ved salg av fartøy.  
 
Sjøfartdirektoratet sin godkjenning betyr at Safepath sine elektroniske loggbøker er sidestilt med andre tilbydere av elektroniske loggbøker. Sjøfartsdirektoratet ønsker dette velkomment som en del av framtidens sjøfart, og Safepath har med det fått enda et kvalitetsstempel som leverandør til de maritime næringene.  
 

0